Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

5 av 87 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:651). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


10 §

  Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en verksamhet som omfattas av denna förordning.
Förordning (2020:651)

58 §

  Från en verksamhet som avses i 53 § och som avser läderbeläggning där lösningsmedelsförbrukningen är högre än 10 ton per år men inte överstiger 25 ton per år får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel inte uppgå till mer än 85 gram per kvadratmeter belagt läder. Om lösningsme- delsförbrukningen överstiger 25 ton organiska lösningsmedel per år, får de totala utsläppen uppgå till högst 75 gram per kvadratmeter belagt läder.

Trots första stycket får de totala utsläppen av organiska lösningsmedel uppgå till högst 150 gram per kvadratmeter belagt läder, om verksamheten avser lädervaror som används som väskor, skärp, plånböcker eller andra mindre konsumtionsvaror.
Förordning (2019:641)

67 §

  Från en verksamhet som avses i 53 § där lösningsmedelsförbrukningen är högre än 5 ton per år men inte överstiger 15 ton per år och verksamheten avser beläggning på metall, plast, textil, väv, folie, papper eller annat och inte omfattas av någon av 56-63 §§ får diffusa utsläpp inte inne- bära att mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som mot-svarar 25 procent av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbrukningen överstiger 15 ton per år, får de diffusa utsläppen motsvara högst 20 procent av lösningsmedelstillförseln. Förordning (2019:641)

80 §

  Om det i fråga om användningen av produkter med organiska lösningsmedel i en verksamhet som omfattas av 79 § kan förutses en konstant halt av ämnen som blir fasta när vattnet eller de flyktiga organiska föreningarna har avdunstat, ska det referensvärde som i planen används som utgångspunkt för att jämföra utsläppsminskningens storlek enligt 78 § tredje stycket beräknas genom att
   1. bestämma den totala massan av de fasta ämnena i den årliga mängd tryckfärg, lack eller lim eller annat medel som används för beläggning (massavärdet), och
   2. multiplicera massavärdet
      a) med 4, om verksamheten avser djuptryck eller flexografi, avser laminering eller lackering i en tryckverksamhet, avser träbeläggning, avser beläggning av textilytor, vävytor, folieytor eller pappersytor eller avser limbeläggning,
      b) med 3, om verksamheten avser bandlackering eller fordonsreparationslackering,
      c) med 2,33, om verksamheten avser beläggning med skikt som kommer i kontakt med livsmedel eller beläggning för rymdteknik, och
      d) med 1,5, om verksamheten avser rotationsscreentryck eller annan beläggning.

Om tillsynsmyndigheten medger det, får multipliceringsfaktorerna i första stycket 2 justeras för att återspegla visad effektivitetsökning till följd av användning av fasta ämnen. Förordning (2019:641)

81 §

  För en verksamhet som omfattas av 80 § ska planen för minskade utsläpp innebära ett mål för minskningen där utsläppsmålet bestäms genom att referensvärdet enligt 80 § multipliceras
   1. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt 59 eller 65 §, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna,
   2. med summan av 15 plus begränsningsvärdet för diffusa utsläpp enligt 67 § första meningen, om verksamheten omfattas av den bestämmelsen, och
   3. med summan av 5 plus det begränsningsvärde för diffusa utsläpp som gäller för verksamheten enligt 45, 48, 50, 51, 52, 56, 57 eller 67 § andra meningen, om verksamheten omfattas av någon av de bestämmelserna. Förordning (2019:641)

Whoops, looks like something went wrong.