Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

7 av 22 paragrafer (32 %) har ändrats i lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:766). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.

Termerna upphandlingsdokument, kontrakt och upphandlande myndighet har i denna lag samma betydelse som i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Lag (2016:1161)

4 §

  En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska annonsera på en nationell webbplats som har upprättats för ändamålet. Ansökningar ska löpande begäras in genom sådan annonsering.

Upphandlingsdokumenten ska finnas tillgängliga på webbplatsen tillsammans med annonsen. Lag (2016:1161)

5 §

  Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska framgå av upphandlingsdokumenten. Lag (2016:1161)

6 §

  Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystemet eller i upphandlingsdokumenten. Lag (2016:1161)

7 §

  I annonsen eller upphandlingsdokumenten ska det anges på vilket sätt ansökan ska lämnas in.

I upphandlingsdokumenten ska det anges inom vilken tid den upphandlande myndigheten kommer att besluta om godkännande.
Lag (2016:1161)

12 §

  Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som uppfyller kraven i annonsen och upphandlingsdokumenten och som inte har uteslutits med stöd av 10 §. Lag (2016:1161)

21 §

  Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Lag (2017:766)