Förordning (2013:319) om utvinningsavfall

4 av 92 paragrafer (4 %) har ändrats i förordning (2013:319) om utvinningsavfall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2119). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-04


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadliga effekter på människors hälsa och miljön som kan uppkomma till följd av hantering av avfall från industri som utvinner ämnen och material genom att bryta eller på annat sätt ta dem från jordskorpan eller som bearbetar eller på annat sätt hanterar utvunnet material (utvinningsindustri).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 31 § i fråga om 79 §,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14-22 §§, 30 § första stycket, 55, 56, 65, 67-69 §§, 70 § 2 och 74 §,
   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 14-20, 22-27, 29-81, 85 och 86 §§,
   - 15 kap. 45 § i fråga om 77 och 78 §§,
   - 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 23-27 och 29 §§, 30 § andra och tredje styckena, 31-54 och 57-64 §§, 70 § 1 och 73, 76, 85 och 86 §§,
   - 27 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 88 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2016:811)

3 §

  Med avfall, återvinning och bortskaffande avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. 1 och 6 §§ miljöbalken och med kemisk produkt detsamma som i 14 kap. 2 § miljöbalken. Förordning (2016:811)

16 §

  Förordningen ska inte tillämpas i fråga om injektering av vatten i en geologisk formation ur vilken kolväten eller andra ämnen har utvunnits eller i en geologisk formation som av naturliga skäl är varaktigt olämplig för andra ändamål, om injekteringen inte äventyrar möjligheterna att nå god grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och
   1. vattnet endast innehåller ämnen från prospektering eller utvinning, eller
   2. injekteringen görs av tekniska skäl och vattnet inte innehåller andra ämnen än sådana som kommer från prospektering eller utvinning eller som behövs för sådan injektering. Förordning (2018:2119)

7 §

  Förordningen ska inte tillämpas på återföring av grundvatten som pumpats upp i samband med utvinning eller i samband med uppförande eller underhåll av byggnader eller anläggningar, om återföringen inte äventyrar möjligheterna att nå god grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2018:2119)