Förordning (2013:319) om utvinningsavfall

8 av 92 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2013:319) om utvinningsavfall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:692). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa skadliga effekter på människors hälsa och miljön som kan uppkomma till följd av hantering av avfall från industri som utvinner ämnen och material genom att bryta eller på annat sätt ta dem från jordskorpan eller som bearbetar eller på annat sätt hanterar utvunnet material (utvinningsindustri).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 31 § i fråga om 79 §,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14-22 §§, 30 § första stycket, 55, 56, 65, 67-69 §§, 70 § 2 och 74 §,
   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 14-20, 22-27, 29-81, 85 och 86 §§,
   - 15 kap. 45 § i fråga om 77 och 78 §§,
   - 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 23-27 och 29 §§, 30 § andra och tredje styckena, 31-54 och 57-64 §§, 70 § 1 och 73, 76, 85 och 86 §§,
   - 27 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 88 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2016:811)

3 §

  Med avfall, återvinning och bortskaffande avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. 1 och 6 §§ miljöbalken och med kemisk produkt detsamma som i 14 kap. 2 § miljöbalken. Förordning (2016:811)

5 §

  I denna förordning avses med

farligt avfall: ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).

farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) eller föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat. Förordning (2020:692)

13 §

  I denna förordning avses med tillsynsmyndighet den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en verksamhet som omfattas av denna förordning.
Förordning (2020:692)

16 §

  Förordningen ska inte tillämpas i fråga om injektering av vatten i en geologisk formation ur vilken kolväten eller andra ämnen har utvunnits eller i en geologisk formation som av naturliga skäl är varaktigt olämplig för andra ändamål, om injekteringen inte äventyrar möjligheterna att nå god grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och
   1. vattnet endast innehåller ämnen från prospektering eller utvinning, eller
   2. injekteringen görs av tekniska skäl och vattnet inte innehåller andra ämnen än sådana som kommer från prospektering eller utvinning eller som behövs för sådan injektering. Förordning (2018:2119)

7 §

  Förordningen ska inte tillämpas på återföring av grundvatten som pumpats upp i samband med utvinning eller i samband med uppförande eller underhåll av byggnader eller anläggningar, om återföringen inte äventyrar möjligheterna att nå god grundvattenstatus enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2018:2119)

33 §

  Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av det utvinningsavfall som kan uppkomma vid prospekteringen, utvinningen och bearbetningen med information för varje avfallsslag om
   1. var på utvinningsplatsen avfallet kommer ifrån och den eller de verksamheter som kommer att ge upphov till avfallet,
   2. total mängd avfall som kan uppkomma,
   3. transportsystem för avfallet,
   4. de kemiska produkter som används vid bearbetningen och produkternas stabilitet,
   5. eventuella farliga egenskaper som anges i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997,
   6. avfallet är farligt avfall, och
   7. typ av avsedd utvinningsavfallsanläggning, slutlig exponeringsform för avfallet och metod för bortskaffande av avfallet. Förordning (2020:692)

83 §

  Bestämmelser om tillsyn och egenkontroll finns i 26 kap. miljöbalken, i miljötillsynsförordningen (2011:13) och i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2020:692)

Whoops, looks like something went wrong.