Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:505). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-22


3 §

  Registrering enligt 2 § görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering. Förordning (2015:732)

12 §

  Domar och andra särskilt uppsatta beslut ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

Om en dom eller ett beslut skrivs under elektroniskt, ska det göras med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:505)