Lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:960). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I denna lag finns bestämmelser om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:960)

2 §

  En region har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt
   1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser
   1. var bosatt inom regionen, eller
   2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades inom regionen.
Lag (2019:960)

3 §

  En region ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §. Lag (2019:960)

4 §

  En kommun som ingår i en region har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta en region vad regionen enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för. Lag (2019:960)

Whoops, looks like something went wrong.