Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1864). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen samt innehålla uppgifter om
   1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,
   2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket sjölagen,
   3. fartygsägarens namn och adress,
   4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och
   5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen samt en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2.
Förordning (2018:1864)

4 §

  En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen. Förordning (2018:1864)

10 §

  Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas på formulär 2 i bilaga 1 till denna förordning och ett certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen utfärdas på formulär 2 i bilaga 2 till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare. Förordning (2018:1864)

Whoops, looks like something went wrong.