Förordning (2013:588) om värdepappersfonder

5 av 21 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2013:588) om värdepappersfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:620). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


4 a §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 99b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU.
Förordning (2016:891)

14 §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 1 kap. 4 § första stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Förordning (2017:1153)

18 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers-fonder meddela föreskrifter om
   1. översättning till svenska och engelska språket av information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,
   2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,
   3. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,
   4. vilka åtgärder fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket,
   5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
   6. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
   7. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8-10 §§,
   8. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 eller 15 § första stycket 1,
   9. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,
   10. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,
   11. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,
   12. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,
   13. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
   14. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,
   15. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,
   16. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15-16 a §§,
   17. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
   18. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
   19. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,
   20. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
   21. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
   22. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
   23. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,
   24. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
   25. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,
   26. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,
   27. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,
   28. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje stycket,
   29. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
   30. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
   31. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § första stycket,
   32. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,
   33. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
   34. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,
   35. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,
   36. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,
   37. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,
   38. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och
   39. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Förordning (2019:620)

19 §

  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 18 § 39, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2019:620)

20 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska lämnas.
Förordning (2018:1762)