Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

5 av 12 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:464). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2020:464)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Bidraget får lämnas för huvudmännens kostnader för nedsättning av arbetstiden med minst 25 procent för lärare i yrkesämnen i dessa skolformer under den tid och med det belopp som avses i 3 §, om
   1. läraren är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon av de nämnda skolformerna,
   2. syftet med den minskade arbetstiden är att underlätta för läraren att kombinera arbetet med studier så att han eller hon kan avlägga yrkeslärarexamen inom två år, och
   3. lärarens arbete för huvudmannen organiseras på ett sådant sätt att det bedöms vara möjligt att enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) tillgodoräkna arbetet som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för yrkeslärarexamen.

Lärarens arbete för huvudmannen behöver dock inte organiseras på ett sådant sätt som anges i första stycket 3, om läraren tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för yrkeslärarexamen. Förordning (2020:464)

3 §

  Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp som motsvarar 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för kostnader för lärarens resor. Förordning (2015:1044)

4 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober 2020. Förordning (2017:1291)

12 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2013:60
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och gäller till och med den 31 december 2016.
   2. Bestämmelserna i 6-10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och med den 31 december 2024.
Förordning (2017:1291)