Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

15 av 75 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:297). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 kap. 1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för
   1. prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligt
      a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,
      b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,
      c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och
      d) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel, och
   2. statliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs enligt förordningen om bekämpningsmedel.
Förordning (2019:297)

1 kap. 2 §

  I denna förordning avses med

kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009,
biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och

biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012.

I övrigt har ord i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2015:47)

1 kap. 3 §

  De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket 2 bidrar till att täcka kostnaderna för handläggningen av de ärenden som avgifterna gäller.
Förordning (2019:297)

4 kap. 1 §

  En årsavgift ska betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, eller av den som har trätt i dennes ställe.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla. Förordning (2016:834)

4 kap. 3 §

  Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 31 maj det år som avgiften avser och ska
   1. för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser, och
   2. för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser.

Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor. Förordning (2015:47)

4 kap. 8 §

  Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att prövningen enligt de gemensamma principer för utvärdering av produkter enligt bilaga 6 till förordning (EU) nr 528/2012, eller förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, helt eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av biocidprodukten, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor. Förordning (2016:834)

4 kap. 10 §

  Den som ansöker om en ändring av ett godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 528/2012 eller enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan omfattande ändring som avses i artikel 50.3 c i förordning (EU) nr 528/2012,
   2. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan omfattande ändring som avses i 1 och Sverige inte är referensmedlemsstat,
   3. med 40 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och annat inte följer av 5,
   4. med 8 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan administrativ ändring som avses i artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012, eller
   5. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige inte är referensmedlemsstat. Förordning (2016:834)

4 kap. 15 §

  Den som ansöker om dispens från kravet på godkännande av en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift
   1. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett experiment eller försök för forskning och utveckling enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 528/2012, och
   2. med 15 000 kronor i andra fall. Förordning (2016:834)

4 kap. 2 §

  Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala en avgift
   1. med 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,
   2. med 4 300 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
   3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,
   4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,
   5. med 460 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012, och
   6. med 310 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012 och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 5. Förordning (2016:834)

4 kap. 4 §

  Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordning (2016:834)

4 kap. 5 §

  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för de utbildningar som myndigheten genomför enligt 2 kap. 11 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordning (2017:204)

4 kap. 2 a §

  Om en ansökan enligt 2 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 2 §, en avgift betalas
   1. med 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834)

4 kap. 2 b §

  Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala den avgift som följer av 2 eller 2 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgift
   1. med 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834)

4 kap. 4 a §

  Om en ansökan enligt 4 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 4 §, en avgift betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834)

4 kap. 4 b §

  Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är medrapportör, betala den avgift som följer av 4 eller 4 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgift som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834)