Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

10 av 24 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:918). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1290


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


4 §

  I denna förordning avses med
   1. preventionsgrupper: sådana grupper av människor som, utifrån vad som är känt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i särskilt hög utsträckning riskerar att drabbas av hivinfektion eller överföra hivinfektion till andra,
   2. ansökningsår: det år en ansökan om bidrag lämnas till Folkhälsomyndigheten,
   3. bidragsår: det år som följer på ansökningsåret.
Förordning (2013:918)

11 §

  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 oktober ansökningsåret.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. Förordning (2013:918)

13 §

  Sökanden ska utöver vad som framgår av 11 och 12 §§ lämna de andra handlingar eller uppgifter som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2013:918)

15 §

  Folkhälsomyndigheten beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2013:918)

17 §

  Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla det eller de mål som ansökan avser. Vid beslut om bidrag ska Folkhälsomyndigheten, med utgångspunkt i den rådande epidemiologiska situationen i landet, prioritera ansökningar som
   1. bedöms ha betydelse för smittskyddet i hela landet,
   2. bedöms stödja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt författning är skyldigt att bedriva,
   3. avser insatser som ska genomföras i samverkan mellan landsting, mellan kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller
   4. avser insatser som ska genomföras i samverkan med ideella organisationer som företräder olika preventionsgrupper.
Förordning (2013:918)

18 §

  Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de villkor som ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet. Förordning (2013:918)

19 §

  En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten. Redovisningen ska innehålla
   1. en ekonomisk redovisning,
   2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
   3. de resultat som har uppnåtts och hur dessa förhåller sig till insatsernas förväntade resultat och till de mål som gällt för bidraget. Förordning (2013:918)

20 §

  Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vem som har fått bidrag,
   2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
   3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen,
   4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
   5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till de mål som anges i 2 §.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början 2014, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i 2 §. Förordning (2013:918)

23 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 22 § 2-4, ska Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

En bidragsmottagare ska utan särskild anmaning återbetala bidragsmedel som inte har utnyttjats. Sådan återbetalning ska ske senast den 1 mars året efter bidragsåret.
Förordning (2013:918)

24 §

  Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2013:918)