Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1157). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om
   1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan i syfte att stärka elevernas kunskapsutveckling i svenska språket, och
   2. statsbidrag för kostnader för sådan ökad undervisningstid.

Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen 2013 till och med höstterminen 2018. Förordning (2017:1157)

2 §

  Med nyanländ elev avses i denna förordning en elev som har anlänt till Sverige en kort tid innan han eller hon påbörjat sin utbildning i grundskolan. En elev anses nyanländ under de fyra första terminerna. Förordning (2014:36)

3 §

  Varje huvudman som har nyanlända elever i sin grundskola får ansöka om att delta i försöksverksamheten.
Förordning (2014:36)

4 §

  En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända elever anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som huvudmannen anordnar enligt beslut som avses i 9 kap. 4 § skolförordningen (2011:185). Förordning (2015:738)

7 §

  Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000 kronor och högst 7 000 kronor per termin och nyanländ elev som deltar i undervisning enligt 4 §.

Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 september och som deltar i undervisning enligt 4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 februari och som deltar i undervisning enligt 4 §.
Förordning (2014:104)