Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

13 av 30 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:451). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare upphävdes 2020-02-01 genom SFS 2019:1288


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


2 §

  Statsbidrag får efter ansökan lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för
   - förskoleklass,
   - grundskola,
   - grundsärskola,
   - specialskola,
   - sameskola,
   - gymnasieskola,
   - gymnasiesärskola,
   - kommunal vuxenutbildning, och
   - särskild utbildning för vuxna.
Förordning (2016:451)

3 §

  Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som
   1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
   2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
   3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
   4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket skollagen.
Förordning (2014:122)

4 §

  Med lektor avses i denna förordning en lärare som
   1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
   2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk examen, och
   3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket skollagen.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 3.
Förordning (2014:122)

7 §

  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till förstelärare under förutsättning att läraren, när denne utsågs till förstelärare, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till förstelärare gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till förstelärare innebar en löneökning om minst 5 000 kronor per månad. Förordning (2014:122)

8 §

  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till lektor under förutsättning att läraren, när denne utsågs till lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till lektor gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad. Förordning (2014:122)

8 a §

  Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 7 § andra stycket och 8 § andra stycket, att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsättning att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgår till minst summan av beloppen 5 000 kronor per månad för varje förstelärare och 10 000 kronor per månad för varje lektor. Förordning (2014:122)

11 §

  Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2013:729)

13 §

  Statsbidraget för en lektor uppgår till 170 000 kronor per bidragsår. Förordning (2013:531)

14 §

  För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt 12 och 13 §§ reduceras i motsvarande grad.
Förordning (2013:729)

18 §

  Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvudmän som ska tilldelas statsbidrag ur bidragspotten. Statsbidrag får tilldelas huvudmän som har färre än 75 elever och som har ansökt om bidrag.

Bidragsbeloppet ska vara 85 000 kronor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Första gången bidrag ur bidragspotten ska fördelas ska bidraget fördelas mellan sökandena så att en geografisk spridning uppnås. Vid efterföljande bidragstillfällen ska bidrag i första hand tilldelas huvudmän som har fått bidrag föregående bidragsår och i andra hand tilldelas huvudmän så att ytterligare geografisk spridning uppnås.
Förordning (2013:729)

19 §

  Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk efter ansökan av en huvudman som har fått en bidragsram fastställd fatta beslut om det högsta belopp som enligt andra stycket kan lämnas till huvudmannen i statsbidrag under bidragsåret.

Bidrag kan lämnas med belopp inom bidragsramen och med belopp utom bidragsramen. Beloppet inom bidragsramen ska beräknas enligt 20 §. Beloppet utom bidragsramen ska beräknas enligt 21-23 §§. Förordning (2013:729)

24 §

  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
   - ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och
   - intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.

När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller 8 § är uppfyllda. Förordning (2015:734)

25 §

  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av denna förordning,
   2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
   4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.
Förordning (2014:122)

Whoops, looks like something went wrong.