Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1089). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Förordning (2015:1006)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland det civila samhällets organisationer,
   2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,
   3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
   4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2014:184)

4 §

  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2017:1089)

4 a §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184)

4 b §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184)

10 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

Statens centrum för arkitektur och design ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalena. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1006)