Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

12 av 14 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1095). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden.
Förordning (2015:882)

2 §

  Det som i denna förordning sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region. Förordning (2019:1095)

3 §

  Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för en region eller för Försäkringskassan. Förordning (2019:1095)

4 §

  Försäkringskassan ska ersätta en region för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om
   1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
   2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,
   3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
   4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

Första stycket gäller inte kostnader som en region ansvarar för enligt lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. Förordning (2019:1095)

5 §

  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av en region lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2019:1095)

6 §

  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem som regionen finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2019:1095)

8 §

  Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som regionen haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förordning (2019:1095)

9 §

  Ersättning lämnas under förutsättning att regionen
   1. inte tar ut högre avgifter av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom regionens område, och
   2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden. Förordning (2019:1095)

10 §

  Ersättning som en region är berättigad till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med regionens medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Förordning (2019:1095)

11 §

  Försäkringskassan ska samråda med en region inför beslut om
   1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
   2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004.
Förordning (2019:1095)

12 §

  Ersättning som en region är berättigad till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från regionen. Förordning (2019:1095)

13 §

  Ersättning som en region enligt 3 § lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då regionen från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården. Förordning (2019:1095)