Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

3 av 24 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:853). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Bidrag får endast lämnas till ett öppenvårdsapotek som under det kalenderår som närmast föregår bidragsåret
   1. var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat öppenvårdsapotek,
   2. hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader, och
   3. hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor men inte mer än femton miljoner kronor.
Förordning (2020:853)

7 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försäljningsintäkter av läkemedel inte översteg tre miljoner kronor gäller även, för rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genomsnitt minst 10 timmar per vecka.

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars försäljningsintäkter av läkemedel översteg tre miljoner kronor gäller även, för rätt till bidrag, att apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Första och andra styckena ska också tillämpas på ett öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 § 2, dock ska de belopp som anges i första och andra styckena i stället bestämmas i förhållande till det antal kalendermånader som apoteket har varit öppet. Förordning (2020:853)

17 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska senast den 1 februari varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets bidragsbeslut och öppethållande till regeringen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka öppenvårdsapotek bidragen avser och hur många ansökningar om bidrag som har avslagits,
   2. vilka förändringar i öppethållande som skett för de öppenvårdsapotek som fått bidrag under det föregående året, och
   3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska även senast den 1 februari varje år lämna en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning och effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra stycket. Förordning (2020:853)