Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

15 av 47 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1355). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar en utbildning kan enligt denna förordning få stöd för utbildningen genom att utbildningen
   1. ställs under statlig tillsyn,
   2. förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller
   3. berättigar till statsbidrag.

Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för anvisade medel.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för en utbildning som på annat sätt står under statlig tillsyn eller berättigar de studerande till studiestöd. Stöd får inte heller lämnas för en sådan del av en utbildning som statsbidrag lämnas för på annat sätt. Förordning (2014:1003)

9 §

  En utbildning kan få stöd genom att utbildningen ställs under statlig tillsyn även om villkoren i 4 § eller 5 § första stycket 2 eller 7, 12, 14-16, 19 eller 22 §§ inte är uppfyllda, om utbildningen omfattar minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år.
Förordning (2014:1003)

24 §

  Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsanordnaren får utöver vad som anges i första stycket ställa krav på särskilda förkunskaper.
Förordning (2014:1003)

24 a §

  Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildningen får
   1. anstånd med att påbörja studierna, eller
   2. fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Förordning (2014:1003)

25 §

  Ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att meddela föreskrifter om utbildningsplan och kursplaner för den utbildning som ansökan avser.

Beslut som innebär att stöd beviljas ska begränsas till att avse en viss tid. Beslutet ska alltid avse minst en utbildningsomgång. Den utbildning som beslutet avser ska vara avslutad inom den tid som myndigheten bestämmer, dock senast sex år efter den starttidpunkt som anges i beslutet.

Myndighetens beslut om stöd för en sådan utbildning som avses i 4 § 1 ska fattas efter förslag från Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar.
Förordning (2014:1003)

26 §

  En utbildning som avses i 4 § 1 får förklaras berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 3 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). Av 3 kap. 2 § samma förordning framgår att studiemedel får lämnas till studerande även före 20 års ålder för de utbildningar som anges i avdelning A 3.

En utbildning som avses i 4 § 2 eller 3 får förklaras berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen. Förordning (2017:1156)

27 §

  Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 3 respektive B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. Förordning (2017:1156)

28 §

  Beslut om stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om
   1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd enligt avdelning A 3 eller B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) eller statsbidrag,
   2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,
   3. utbildningens start- och sluttidpunkt,
   4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid och antalet årsplatser, och
   5. utbildningens lokalisering.

Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 13 § bifogas.

Om utbildningsanordnaren med stöd av 24 a § 2 har beslutat att studier får återupptas, får antalet årsplatser på utbildningen överstiga det antal platser som beslutet enligt 25 § avser. Det överstigande antalet får dock inte vara större än vad som följer av utbildningsanordnarens beslut med stöd av 24 a § 2. Förordning (2017:1156)

29 §

  Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd och av statsbidrag särskilt ta hänsyn till i vilken grad kvaliteten på en utbildning svarar mot förutsättningarna för stöd enligt denna förordning. Förordning (2014:1003)

39 a §

  Bestämmelserna i 39 d och 39 e §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet hos en utbildningsanordnare som har fått stöd för utbildningen enligt denna förordning och som bedrivs med stöd av denna förordning, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar. Förordning (2018:1355)

39 b §

  Bestämmelserna i 39 d och 39 e §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 39 d och 39 e §§ har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1355)

39 c §

  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2018:1355)

39 d §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en utbildningsanordnare
   1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
   2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Förordning (2018:1355)

39 e §

  Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av en utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om att avskilja en studerande från utbildning. Förordning (2018:1355)

41 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1082)