Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:430). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-23


17 §

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska utan dröjsmål underrätta Kommerskollegium om
   1. hinder som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och
   2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att undanröja hindren.

De myndigheter som anges i första stycket ska på begäran lämna sådan information till Kommerskollegium som är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 16 §. Förordning (2014:1304)