Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:146). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna förordning kompletterar följande EU-förordningar:
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, såvitt avser marknadskontroll av varor,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008, och
   3. rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna.

Förordningen innehåller även andra bestämmelser om marknadskontroll och om underrättelse- och rådgivningsskyldighet i vissa fall. Förordning (2020:146)

10 §

  Konsumentverket ska ansvara för att lämna information till Europeiska kommissionen i systemet för snabbt informationsutbyte (RAPEX) enligt artikel 20.1 och artikel 22 i förordning (EG) nr 765/2008.

Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna Konsumentverket den information som verket behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska administrera det allmänna informationsstödsystemet (ICSMS) enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 765/2008 som marknadskontrollmyndigheterna ska använda.

Information enligt första och andra styckena ska lämnas utan dröjsmål. Förordning (2020:146)

11 §

  Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner som har fattat beslut enligt artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515 ska omgående anmäla beslutet till Kommerskollegium, med undantag för beslut som avses i artikel 7 i förordningen.

Kommerskollegium ska inom 20 arbetsdagar från att det anmälda beslutet fattades anmäla beslutet till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater genom det system som anges i 10 § tredje stycket. Förordning (2020:146)

12 §

  Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner som har fattat beslut om tillfälligt upphävande av marknadstillträde enligt artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/515 ska omgående anmäla beslutet till Kommerskollegium, med undantag för beslut som avses i artikel 7 i förordningen.

Kommerskollegium ska omgående anmäla det anmälda beslutet till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater genom det system som anges i 10 § tredje stycket. Förordning (2020:146)

13 §

  Om Kommerskollegium bedömer att ett anmält beslut enligt 11 eller 12 § riskerar att störa Sveriges handelspolitiska förbindelser, ska kollegiet omgående anmäla beslutet till Regeringskansliet. Förordning (2020:146)

14 §

  Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt för produkter enligt artikel 9 i förordning (EU) 2019/515. Förordning (2020:146)

15 §

  Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner ska utan dröjsmål lämna den information som Kommerskollegium behöver för att i egenskap av kontaktpunkt kunna tillhandahålla information enligt artikel 9 i förordning (EU) 2019/515. Förordning (2020:146)

17 §

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska utan dröjsmål underrätta Kommerskollegium om
   1. hinder som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och
   2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att undanröja hindren.

De myndigheter som anges i första stycket ska på begäran lämna sådan information till Kommerskollegium som är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 16 §. Förordning (2014:1304)

Whoops, looks like something went wrong.