Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier

1 av 23 paragraf (4 %) har ändrats i lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:640). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier upphävdes 2018-04-01 genom SFS 2018:90


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


11 §

  En intäktsredovisning eller en anmälan enligt 10 § andra stycket ska skrivas under av den som är behörig företrädare för partiet på central nivå.

Om en handling som avses i första stycket upprättas elektroniskt, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:640)