Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:543). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter och gäller avgifter som avses i den paragrafen. Förordning (2015:543)

6 §

  En marknadsaktör ska betala en årlig avgift för tillsyn och marknadsövervakning. Avgiften ska uppgå till 1 000 kronor plus det andelsbelopp som därutöver behövs för att enligt 4 § täcka Energimarknadsinspektionens kostnader för tillsyn och marknadsövervakning. Andelsbeloppet ska utgöra en så stor andel av de återstående kostnaderna som motsvarar marknadsaktörens andel av handeln med grossistenergiprodukter på grossistmarknaderna för energi.

Vid beräkningen ska andelen av handeln avse den handel som de registrerade marknadsaktörerna bedrev under det närmast föregående kalenderåret. Andelen av handeln ska beräknas efter den handel som marknadsaktörerna har rapporterat enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, i den ursprungliga lydelsen. Om en marknadsaktör inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet, får Energimarknadsinspektionen fastställa avgiften till ett skäligt belopp.
Förordning (2015:543)

8 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 20 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.


Övergångsbestämmelser

2015:543
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
Förordning (2015:543)