Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar

3 av 63 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:167). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1462


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 37 §,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 34-36, 51 och 52 §§,
   - 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 37-42, 47, 48, 50, 53, 54, 60 och 61 §§,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 55-57 §§,
   - 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 58 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 63 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2016:813)

3 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvinning och bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon som med stöd av denna förordning får samla in avfallet. Förordning (2016:813)

64 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2014:1073
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
   2. Bestämmelserna i 37 § tillämpas första gången i fråga om förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige efter utgången av mars 2020. Förordning (2017:167)