Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

3 av 35 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:168). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1463


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 11 §,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 25 §,
   - 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 12-16, 21, 22, 24, 26-27, 32 och 33 §§,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 28-30 §§,
   - 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 31 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 35 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2016:814)

3 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvinning och bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon som med stöd av denna förordning får samla in avfallet. Förordning (2016:814)

36 §

  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

Övergångsbestämmeler

2014:1074
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
   2. Bestämmelserna i 9 och 10 §§ tillämpas första gången i fråga om returpapper som har samlats in efter utgången av december 2016.
   3. Bestämmelserna i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och papper som tidningar trycks på som tillverkas, trycks eller förs in till Sverige efter utgången av mars 2020. Förordning (2017:168)