Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

26 av 82 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:24). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-08


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 40-44, 57, 58 och 60 §§,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 37-39, 61-63 och 66-67 a §§,
   - 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 29, 31 och 40-44 §§,
   - 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 45, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 69 och 70 §§,
   - 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 69 §,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 60 och 68 §§,
   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 29, 31-35, 37-44, 57, 58, 60, 61, 66-67 a och 76 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 79 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2016:815)

3 §

  Bestämmelser om skyldigheter för den som innehar avfall finns i 15 kap. 11, 24, 26 och 27 §§ miljöbalken samt i 14, 16-19, 21, 25, 26, 28, 30-32, 45, 46, 48, 54 a och 59 a §§ avfallsförordningen (2011:927) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall. Förordning (2016:815)

4 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen har lämnats till någon som enligt förordningen har skyldighet att ta emot avfallet. Förordning (2016:815)

5 §

  Om en bestämmelse som meddelats med stöd av strålskyddslagen (2018:396) avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Förordning (2018:516)

7 §

  Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt används i privathushåll, dels elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och yrkesmässiga användare. Förordning (2020:24)

8 §

  I denna förordning avses med att

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här,
göra en elutrustning tillgänglig: att yrkesmässigt tillhandahålla en elutrustning, mot betalning eller gratis, för vidare distribution eller användning, om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för någon annans räkning,
släppa ut en elutrustning på den svenska marknaden: att för första gången i Sverige göra en elutrustning tillgänglig för någon annan,
släppa ut en elutrustning på unionsmarknaden: att för första gången göra en elutrustning tillgänglig för någon annan inom EU, och

sälja på distans: att yrkesmässigt ingå avtal om försäljning genom kommunikation som uteslutande sker på distans.
Förordning (2020:24)

12 §

  Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken. Förordning (2018:2007)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2018:2007)

15 §

  I denna förordning avses med

samla in separat: samla in och, i syfte att underlätta behandling av det avfall som samlas in, genomföra insamlingen på ett sådant sätt att olika avfallsslag hålls åtskilda, och

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av konsumentelavfall.
Förordning (2018:2007)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2018:2007)

19 §

  Med storskalig fast installation avses i denna förordning en elutrustning som
   1. är avsedd att användas varaktigt i en byggnad eller annan konstruktion på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,
   2. består av olika slags elutrustning som satts samman och installerats av fackmän,
   3. måste monteras ned av fackmän, och
   4. endast kan ersättas av en motsvarande specialtillverkad utrustning. Förordning (2014:1078)

20 §

  Med mobil maskin avses i denna förordning en maskin eller annan elutrustning som
   1. inte är avsedd att användas för transport på väg,
   2. har en inbyggd källa för kraftgenerering, och
   3. för att kunna användas behöver vara mobil eller vara i ständig rörelse eller delvis vara i ständig rörelse mellan olika fasta arbetsstationer. Förordning (2014:1078)

21 §

  Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som ingår i någon av kategorierna
   1. temperaturregleringsutrustning: kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används,
   2. bildskärmar: bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer och annan elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än 100 kvadratcentimeter,
   3. lampor: raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, LED-lampor, lågtrycksnatriumlampor samt högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och andra urladdningslampor med hög intensitet,
   4. stor elutrustning: tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning, stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, spelautomater, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler och annan utrustning, om
      a) utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
      b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3,
   5. liten elutrustning: dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor, armbandsur, rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, miniräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd eller annan sport, rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, elektriska och elektroniska verktyg, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter, utrustning med inbyggda solcellspaneler och annan utrustning, om
      a) utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
      b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6, eller
   6. liten it- och telekommunikationsutrustning: telefoner, GPS-mottagare, miniräknare, routrar, persondatorer och skrivare, om utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter.
Förordning (2014:1078)

21 a §

  Denna förordning gäller inte
   1. glödlampor,
   2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifika militära ändamål eller annan elutrustning som är nödvändig för att skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat EU-land,
   3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
   4. storskaliga stationära industriverktyg,
   5. storskaliga fasta installationer,
   6. transportmedel för personer eller varor,
   7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,
   8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings- och utvecklingsändamål och som endast görs tillgänglig för företag,
   9. medicintekniska produkter som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
   10. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbehör i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
   11. aktiva medicintekniska produkter för implantation i den mening som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG,
   12. piporglar installerade i kyrkor, eller
   13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen.

Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undantaget i första stycket 5 endast om elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av installationen.

I fråga om elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6 endast typgodkända sådana fordon.
Förordning (2014:1078)

24 §

  Bestämmelserna i 25-28 §§ anger mål för återvinning. För att beräkna om återvinningsmålen nås ska mängden elavfall som under ett kalenderår har tagits emot av någon för att återvinnas, materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning (återvinningsmängd) divideras med mängden elav- fall som under samma kalenderår har samlats in separat (insamlad mängd).

Återvinningsmängden får endast omfatta avfall som har behandlats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 § avfallsförordningen (2011:927) eller 47 § 9 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insamlad mängd är den mängd elavfall som kvarstår för återvinning efter sortering, lagring och annan förberedande verksamhet.

Vid beräkningen får elavfall som har transporterats till ett land utanför EU anses återvunnet endast om det i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 har visats att avfallet har behandlats under villkor som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU. Förordning (2020:24)

25 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 1 eller 4 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 85 procent återvinnas. Minst 80 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

26 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 2 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent återvinnas. Minst 70 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

27 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 5 eller 6 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 75 procent återvinnas. Minst 55 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

28 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 3 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent materialåtervinnas. Förordning (2014:1078)

37 §

  En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren.

Första stycket gäller inte elutrustning som på grund av säkerhets-, prestanda-, dataintegritets- eller medicinska skäl behöver en kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och någon av de övriga utrustningsdelarna. Förordning (2015:563)

38 a §

  Bestämmelser om ekodesign finns i lagen (2008:112) om ekodesign och förordningen (2016:187) om ekodesign.
Förordning (2018:1468)

39 §

  En producent ska se till att elutrustningen är märkt med
   1. den symbol som visas i bilagan till denna förordning, och
   2. uppgift som visar att elutrustningen har släppts ut på unionsmarknaden efter den 13 augusti 2005.

Om det behövs på grund av elutrustningens storlek eller funktion, ska den symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas på elutrustningens förpackning, i bruksanvisningen och i garantin. Förordning (2014:1078)

57 §

  Den som yrkesmässigt säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en användare ska, i samband med att elutrustningen görs tillgänglig på den svenska marknaden, gratis ta emot motsvarande mängd konsumentelavfall från användaren, om avfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller med motsvarande funktion som den nya utrustningen.
Förordning (2020:24)

64 §

  Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa den information som lämnats enligt 32 och 33 §§.

Registret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn över att denna förordning följs. Förordning (2020:24)

67 a §

  En producent som tillverkar sådan elutrustning som innehåller batterier och omfattas av kravet i 37 § ska se till att elutrustningen följs av en bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som elutrustningen innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt. Förordning (2015:563)

79 §

  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:1075
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.
   2. Bestämmelserna i 40 och 57-61 §§ tillämpas första gången i fråga om konsumentelutrustning som görs tillgänglig på den svenska marknaden efter utgången av september 2015.
   3. Bestämmelserna i 45-47, 49-61, 70 och 73 §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av september 2015.
   4. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
   5. Bestämmelserna i 12-18, 23-25 och 30 §§ och i 31 § första stycket 2 och 3 och andra och tredje styckena i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elutrustning som görs tillgänglig på marknaden före utgången av september 2015.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2014:1078)