Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

37 av 84 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:703). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 40-44, 57 och 58 §§,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 37-39, 61, 62 och 66-67 a §§,
   - 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 29, 31 och 40-44 §§,
   - 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 45, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 69 och 70 §§,
   - 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 61 a, 61 b och 63 §§,
   - 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 60 och 68 §§,
   - 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 29, 31-35, 37-44, 57, 58 och 76 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 79 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2020:703)

3 §

  Bestämmelser om skyldigheter för den som innehar avfall finns i 15 kap. 11, 24, 26 och 27 §§ miljöbalken samt i 3 kap. 2-12 §§, 4 kap. 2, 4, 6 och 10-15 §§, 5 kap. 10-15 §§ och 7 kap. 2-9 §§ avfallsförordningen (2020:614) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall. Förordning (2020:703)

4 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen har lämnats till någon som enligt förordningen har skyldighet att ta emot avfallet. Förordning (2020:703)

5 §

  Om en bestämmelse som meddelats med stöd av strålskyddslagen (2018:396) avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen. Förordning (2018:516)

7 §

  Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt används i privathushåll, dels elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och yrkesmässiga användare. Förordning (2020:24)

8 §

  I denna förordning avses med att

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här,

göra en elutrustning tillgänglig: att yrkesmässigt tillhandahålla en elutrustning, mot betalning eller gratis, för vidare distribution eller användning, om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för någon annans räkning,

släppa ut en elutrustning på den svenska marknaden: att för första gången i Sverige göra en elutrustning tillgänglig för någon annan,

släppa ut en elutrustning på unionsmarknaden: att för första gången göra en elutrustning tillgänglig för någon annan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och

sälja på distans: att yrkesmässigt ingå avtal om försäljning genom kommunikation som uteslutande sker på distans.
Förordning (2020:703)

9 §

  Med producent avses i denna förordning den som
   1. är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke har tillverkat eller har låtit tillverka eller utforma en elutrustning och gör den tillgänglig på den svenska marknaden,
   2. är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke säljer en elutrustning på den svenska marknaden som har tillverkats av någon annan, om det för elutrustningen inte finns en producent enligt 1 vars varumärke förekommer på elutrustningen,
   3. är etablerad i Sverige och släpper ut en elutrustning från ett annat land på den svenska marknaden, eller
   4. säljer en elutrustning på distans direkt till en användare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där säljaren inte är etablerad.

Med producent avses inte den som endast finansierar ett tillgängliggörande av en elutrustning, oavsett om tillgängliggörandet innebär att äganderätten överförs eller kan komma att överföras. Förordning (2020:703)

11 §

  I denna förordning avses med

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849,
förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 255/2013, och

förordning (EG) nr 1418/2007: kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 519/2013.
Förordning (2020:703)

12 §

  Med avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Med samla in separat avses i denna förordning detsamma som i 1 kap. 6 § avfallsförordningen (2020:614).
Förordning (2020:703)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2018:2007)

15 §

  Med insamlingssystem avses i denna förordning yrkesmässig insamling av konsumentelavfall. Förordning (2020:703)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2018:2007)

19 §

  Med storskalig fast installation avses i denna förordning en elutrustning som
   1. är avsedd att användas varaktigt i en byggnad eller annan konstruktion på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,
   2. består av olika slags elutrustning som satts samman och installerats av fackmän,
   3. måste monteras ned av fackmän, och
   4. endast kan ersättas av en motsvarande specialtillverkad utrustning. Förordning (2014:1078)

20 §

  Med mobil maskin avses i denna förordning en maskin eller annan elutrustning som
   1. inte är avsedd att användas för transport på väg,
   2. har en inbyggd källa för kraftgenerering, och
   3. för att kunna användas behöver vara mobil eller vara i ständig rörelse eller delvis vara i ständig rörelse mellan olika fasta arbetsstationer. Förordning (2014:1078)

21 §

  Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som ingår i någon av kategorierna
   1. temperaturregleringsutrustning: kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används,
   2. bildskärmar: bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer och annan elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än 100 kvadratcentimeter,
   3. lampor: raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, LED-lampor, lågtrycksnatriumlampor samt högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och andra urladdningslampor med hög intensitet,
   4. stor elutrustning: tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning, stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, spelautomater, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler och annan utrustning, om
      a) utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
      b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3,
   5. liten elutrustning: dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor, armbandsur, rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, miniräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd eller annan sport, rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, elektriska och elektroniska verktyg, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar produkter, utrustning med inbyggda solcellspaneler och annan utrustning, om
      a) utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
      b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6, eller
   6. liten it- och telekommunikationsutrustning: telefoner, GPS-mottagare, miniräknare, routrar, persondatorer och skrivare, om utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter.
Förordning (2014:1078)

21 a §

  Denna förordning gäller inte
   1. glödlampor,
   2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifika militära ändamål eller annan elutrustning som är nödvändig för att skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
   3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
   4. storskaliga stationära industriverktyg,
   5. storskaliga fasta installationer,
   6. transportmedel för personer eller varor,
   7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,
   8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings- och utvecklingsändamål och som endast görs tillgänglig för företag,
   9. medicintekniska produkter som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
   10. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbehör i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,
   11. aktiva medicintekniska produkter för implantation i den mening som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG,
   12. piporglar installerade i kyrkor, eller
   13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen.

Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undantaget i första stycket 5 endast om elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av installationen.

I fråga om elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6 endast typgodkända sådana fordon.
Förordning (2020:703)

24 §

  Bestämmelserna i 25-28 §§ anger mål för återvinning. För att beräkna om återvinningsmålen nås ska vikten i kilogram av det elavfall som under ett kalenderår har tagits emot av någon för att återvinnas, materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning (återvinningsmängd) divideras med vikten i kilogram av det elavfall som under samma kalenderår har samlats in separat (insamlad mängd).

Återvinningsmängden får endast omfatta avfall som har behandlats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) eller 47 § 9 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insamlad mängd är den mängd elavfall som kvarstår för återvinning efter sortering, lagring och annan förberedande verksamhet.

Vid beräkningen får elavfall som har transporterats till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anses återvunnet endast om det i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) nr 1418/2007 har visats att avfallet har behandlats under villkor som motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU. Förordning (2020:703)

25 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 1 eller 4 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 85 procent återvinnas. Minst 80 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

26 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 2 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent återvinnas. Minst 70 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

27 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 5 eller 6 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 75 procent återvinnas. Minst 55 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Förordning (2014:1078)

28 §

  Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 3 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent materialåtervinnas. Förordning (2014:1078)

30 §

  En producent som inte är etablerad i Sverige men är etablerad i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får utse en producentrepresentant här om producenten enligt bestämmelser som genomför direktiv 2012/19/EU i det landet där producenten är etablerad ska fullgöra ett sådant producentansvar som avses i direktivet.
Förordning (2020:703)

36 §

  Naturvårdsverket ska
   1. se till att det är möjligt att göra en anmälan enligt 32 eller 33 § via internet, och
   2. på sin webbplats länka till de webbplatser i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenter och sådana ombud som avses i 29 § kan anmäla sig eller få information om hur de kan anmäla sig.
Förordning (2020:703)

37 §

  En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas av utrustningens användare eller av en fackman som är oberoende av tillverkaren.

Första stycket gäller inte elutrustning som på grund av säkerhets-, prestanda-, dataintegritets- eller medicinska skäl behöver en kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och någon av de övriga utrustningsdelarna. Förordning (2015:563)

38 a §

  Bestämmelser om ekodesign finns i lagen (2008:112) om ekodesign och förordningen (2016:187) om ekodesign.
Förordning (2018:1468)

39 §

  En producent ska se till att elutrustningen är märkt med
   1. den symbol som visas i bilagan till denna förordning, och
   2. uppgift som visar att elutrustningen har släppts ut på unionsmarknaden efter den 13 augusti 2005.

Om det behövs på grund av elutrustningens storlek eller funktion, ska den symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas på elutrustningens förpackning, i bruksanvisningen och i garantin. Förordning (2014:1078)

56 §

  Den som driver ett insamlingssystem ska
   1. fortlöpande se till att systemet uppfyller kraven i 46 §,
   2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar av hur systemet organiseras eller drivs som kan påverka bedömningen av systemets lämplighet och täckningsgrad,
   3. snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer fram vid samråd med kommunen enligt 69 §, och
   4. lämna de uppgifter till kommunen som kommunen behöver för att uppfylla kraven i 68 §. Förordning (2020:703)

57 §

  Den som yrkesmässigt säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en användare ska, i samband med att elutrustningen görs tillgänglig på den svenska marknaden, gratis ta emot motsvarande mängd konsumentelavfall från användaren, om avfallet utgörs av elutrustning av samma typ eller med motsvarande funktion som den nya utrustningen.
Förordning (2020:24)

61 a §

  Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om
   1. vikten på det konsumentelavfall som under det närmast föregående kalenderåret har samlats in,
   2. vikten på det insamlade konsumentelavfallet som har lämnats för att behandlas i Sverige,
   3. vikten på det insamlade konsumentelavfallet som har transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
   4. i fråga om konsumentelavfall som har transporterats till ett land utanför EES, vikten på avfallet som i det andra landet har behandlats under villkor som är likvärdiga med kraven i förordningarna (EG) nr 1013/2006 och (EG) nr 1418/2007.

Uppgifter om avfallets vikt enligt första stycket 1-4 ska specificeras i de kategorier av utrustning som avfallet utgörs av enligt 21 § och hur mycket som har
   1. förberetts för att återanvändas,
   2. materialåtervunnits,
   3. återvunnits på annat sätt, eller
   4. bortskaffats.

Uppgifter enligt första stycket 1 ska specificeras i vikten på det avfall som har samlats in i respektive kommun.
Förordning (2020:703)

61 b §

  Den som driver ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vilka producenter och producentrepresentanter som avtal har ingåtts med om ett sådant åtagande om att ta hand om elutrustning som avses i 40 §. Förordning (2020:703)

63 §

  En producent ska se till att Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år får uppgifter i fråga om annat elavfall än konsumentelavfall som motsvarar de som anges i 61 a § första och andra stycket. Förordning (2020:703)

64 §

  Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa den information som lämnats enligt 32 och 33 §§.

Registret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn över att denna förordning följs. Förordning (2020:24)

65 §

  Naturvårdsverket ska i ett register årsvis sammanställa information om vikten på
   1. den elutrustning som har släppts ut på den svenska marknaden,
   2. det elavfall som har samlats in i Sverige,
   3. det elavfall som har transporterats till ett annat land för att behandlas,
   4. det elavfall som har lämnats för återvinning, och
   5. det elavfall som i Sverige har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats.

Om information enligt första stycket 1-5 saknas, ska Naturvårdsverket grunda uppgifterna på bedömningar som myndigheten ska dokumentera. I sammanställningen ska Naturvårdsverket ange vilka uppgifter som grundar sig på sådana bedömningar.

Uppgifterna i första stycket ska specificeras i de kategorier av utrustning som anges i 21 §. Förordning (2020:703)

67 a §

  En producent som tillverkar sådan elutrustning som innehåller batterier och omfattas av kravet i 37 § ska se till att elutrustningen följs av en bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som elutrustningen innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt. Förordning (2015:563)

71 §

  Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 16 i direktiv 2012/19/EU.
Förordning (2020:703)

74 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och i 2 kap. 4, 24, 29-31 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2020:703)

79 §

  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:1075
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.
   2. Bestämmelserna i 40 och 57-61 §§ tillämpas första gången i fråga om konsumentelutrustning som görs tillgänglig på den svenska marknaden efter utgången av september 2015.
   3. Bestämmelserna i 45-47, 49-61, 70 och 73 §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av september 2015.
   4. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
   5. Bestämmelserna i 12-18, 23-25 och 30 §§ och i 31 § första stycket 2 och 3 och andra och tredje styckena i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elutrustning som görs tillgänglig på marknaden före utgången av september 2015.

2020:703
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
   2. Bestämmelsen i 61 a § tredje stycket tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2014:1078)