Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

5 av 17 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:117). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.
Förordning (2017:1261)

2 §

  Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar. Förordning (2017:1261)

3 §

  Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar främst arkeologiskt material samt kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden och dess användning. Förordning (2017:1261)

5 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
   2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten,
   3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
   4. stödja regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde,
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
   6. bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1261)

15 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 5 § 3 och 4 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum, Skoklosters slott och Hallwylska museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2018:117)