Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

38 av 53 paragrafer (72 %) har ändrats i förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1619). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


4 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014.
Förordning (2017:1054)

5 §

  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av
   1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013:
      a) grundstöd,
      b) stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och
      c) stöd till unga jordbrukare,
   2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054)

7 §

  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om en länsstyrelse inte uppfyller kraven enligt 8 § andra stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.
Förordning (2015:612)

7 a §

  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska säkerställa att det krav uppfylls som anges i bilaga I 1. C.1 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.
Förordning (2015:612)

8 §

  Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

Länsstyrelserna ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv. Förordning (2015:612)

9 §

  En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att
   1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och
   2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.

Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen. Förordning (2017:878)

10 a §

  Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2015:612)

10 b §

  Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.
Förordning (2015:612)

10 c §

  Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen.
Förordning (2015:612)

10 d §

  Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för EGFJ.
Förordning (2015:612)

10 e §

  Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.
Förordning (2015:612)

10 f §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska genomföra verksamhet enligt 10 e § första stycket. Förordning (2015:612)

13 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter
   1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektroniskt, och
   2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (2016:1179)

15 §

  En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår. Förordning (2015:612)

16 §

  Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent.

Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte göras. Förordning (2017:1054)

17 §

  Artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte tillämpas. Förordning (2018:584)

18 §

  Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt artikelns tredje stycke.
Förordning (2017:1054)

19 §

  Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå.

Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054)

20 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014.
Förordning (2017:1054)

21 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. Förordning (2017:1054)

22 §

  Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013. Förordning (2017:1054)

23 §

  Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 räknas
   1. arealer som ligger i träda,
   2. buffertområden och fältkanter,
   3. jordbruksmark med odling av salix,
   4. arealer med fånggrödor eller växttäcke,
   5. arealer med kvävefixerande grödor, och
   6. arealer i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter).

Följande viktningsfaktorer och omräkningsfaktorer ska tillämpas enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013. Viktningsfaktor 1 för arealer som ligger i träda och arealer med kvävefixerande grödor, omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 för buffertområden och fältkanter samt viktningsfaktor 1,5 för arealer i träda med dragväxter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2018:584)

23 a §

  Kravet på avsättning av areal med ekologiskt fokus i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller inte för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 1.

Kravet gäller inte heller för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 2 som inte ligger inom ett område som utgör fjällnära skog enligt förordningen om gränserna för fjällnära skog i Skogsstyrelsens författningssamling nr 1991:3 (SKSFS 1991:3). Förordning (2015:612)

24 §

  Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket. Förordning (2017:1054)

25 §

  Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054)

26 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014. Förordning (2017:1054)

27 §

  Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat.

Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas. Jordbruksverket ska i enlighet med artikeln varje år fastställa den procentsats som ska gälla.

Undantaget enligt artikel 50.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 ska tillämpas.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014.
Förordning (2018:584)

28 §

  Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054)

29 §

  Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur som är äldre än ett år.

Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året.

För att stödet ska betalas ut krävs det att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid som kravet i tredje stycket ska ha varit uppfyllt för att stödet ska betalas ut. Förordning (2015:612)

31 §

  En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan tilldelning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013. Förordning (2017:1054)

33 §

  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom
   1. förordning (EU) nr 1307/2013,
   2. förordning (EU) nr 639/2014,
   3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och
   4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.
Förordning (2017:1054)

35 §

  Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket. Förordning (2017:1054)

37 §

  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2017:1054)

41 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054)

42 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2017:1054)

42 a §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. Förordning (2014:1588)

43 §

  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:869)

44 §

  Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de överklagas. Förordning (2018:1619)