Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

10 av 34 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:415). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt utreda och beivra brott av följande slag:
   1. brott mot 18 eller 19 kap. brottsbalken eller annat brott mot Sveriges säkerhet, i fråga om brott mot medborgerlig frihet dock endast om det finns särskilda skäl för det,
   2. brott mot
      a) lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
      b) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, och
      c) lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
   3. sådana brott mot 13 kap. brottsbalken som har syftat till att framkalla fara för Sveriges säkerhet eller att allvarligt hota eller skada centrala samhällsfunktioner,
   4. företagsspioneri eller olovlig befattning med en företagshemlighet, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning,
   5. brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, om brottet har riktat sig mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar eller om gärningen har riktats mot ett särskilt viktigt samhällsintresse, och
   6. brott som rör sanktionslagstiftning, krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden, dock endast brott som har anknytning till verksamhet som Säkerhetspolisen har till uppgift att förebygga och förhindra.

Om Säkerhetspolisen i samband med verksamhet som anges i första stycket 1-4 eller 6 upptäcker något annat brott får myndigheten utreda även det brottet. Förordning (2018:667)

3 a §

  Säkerhetspolisen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.
Förordning (2020:98)

6 §

  Säkerhetspolisen får, utöver vad som följer av 7 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), ge råd om säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen får även i övrigt ge råd för att förebygga brott mot Sveriges säkerhet eller andra särskilt viktiga samhällsintressen. Förordning (2018:667)

8 §

  Underrättelser som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet eller som av någon annan anledning bör komma till regeringens kännedom ska utan dröjsmål rapporteras till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) på det sätt som regeringen närmare bestämmer. Förordning (2018:166)

10 §

  I 6 § polislagen (1984:387) finns grundläggande bestämmelser om Säkerhetspolisens samarbete med andra myndigheter och organ.

Säkerhetspolisen ska lämna tekniskt biträde till Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket i den utsträckning som myndigheterna kommer överens om.
Förordning (2018:1947)

17 §

  Säkerhetspolisen får ingå en internationell överenskommelse om samarbete med en utländsk brottsbekämpande myndighet, underrättelse- eller säkerhetstjänst eller annat motsvarande organ i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om samarbete med konventionsstaterna. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

En överenskommelse enligt första stycket ska ingås av säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen. Innan en överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) underrättas. Förordning (2020:415)

18 §

  Säkerhetspolisen ska ge Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden det stöd som anges i 11 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Förordning (2018:1948)

28 §

  Säkerhetspolisen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2018:166)

28 a §

  I fråga om anställning vid Säkerhetspolisen tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).
Förordning (2018:166)

32 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart tillämpas i administrativa ärenden:
   - 20 § om föredragning,
   - 21 § om myndighetens beslut, och
   - 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:166)

Whoops, looks like something went wrong.