Polisförordning (2014:1104)

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i polisförordning (2014:1104) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:435). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-17


8 §

  Vid delegering av beslutanderätt och arbetsuppgifter inom Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska det särskilt beaktas om uppgiften innebär att
   - grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan komma att inskränkas,
   - beslut fattas om en interimistisk åtgärd som ska omprövas av domstol,
   - en annan stats tjänstemän tillåts utföra polisiära uppgifter i Sverige,
   - Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen beslutar att bistå en annan stat med tjänstemän eller utrustning, eller
   - en fråga väcks hos regeringen.

Om det är fråga om sådana omständigheter som anges i första stycket, får uppgiften endast överlämnas till en särskilt kvalificerad beslutsfattare som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska särskilt förordna den som ska leda en förundersökning eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som får ledas av myndigheten. Endast den som uppfyller de krav som anges i andra stycket får förordnas.
När det gäller unga lagöverträdare ska också det som anges i 2 eller 32 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare beaktas. Förordning (2015:435)