Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:29). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Om ägaren till hittegodset är känd ska han eller hon informeras om fyndet och uppmanas att inom en månad uppge om han eller hon vill lösa godset. Ägaren ska även informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset.
Förordning (2015:29)

4 §

  Om ägaren har förlorat sin rätt till hittegodset och det är i Polismyndighetens vård, ska upphittaren uppmanas att inom en månad betala myndighetens kostnader med anledning av fyndet. Upphittaren ska informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset. Förordning (2015:29)

5 §

  Innan Polismyndigheten fastställer att ägaren eller upphittaren har förlorat sin rätt till hittegods enligt 3 eller 4 § ska han eller hon ha delgetts underrättelse om att så kan bli fallet. Kungörelsedelgivning av underrättelsen får användas under de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932).

Om värdet av hittegodset kan antas vara mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när godset togs om hand eller om det saknar försäljningsvärde, får delgivning ske genom att underrättelsen anslås hos Polismyndigheten.
Förordning (2015:29)

6 §

  Det som i denna förordning föreskrivs om hittegods gäller även kvarglömda saker. Förordning (2015:29)

7 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur skälig lösen för hittegods som omhändertagits av myndigheten ska beräknas. Förordning (2015:29)

Whoops, looks like something went wrong.