Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

5 av 54 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1318). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 kap. 2 §

  Utrikesrepresentationen utgörs av utlandsmyndigheterna, honorärkonsulaten och Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika.

Utlandsmyndigheter är beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

I Regeringskansliet finns ett gemensamt kansli för Sveriges sändebud i vissa länder. I fråga om detta kansli och de sändebuden tillämpas bestämmelserna i denna förordning om beskickningar och myndighetschefer i tilllämpliga delar samt de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Det gemensamma kansliet är också kansli i Stockholm för de utlandsmyndigheter som Regeringskansliet bestämmer.
Förordning (2019:1318)

1 kap. 3 §

  Föreskrifter om Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika finns i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika. Förordning (2019:1318)

2 kap. 15 §

  Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda.

Utlandsmyndighetens öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.

Utlandsmyndigheter med färre än tre utsända tjänstemän får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.

Delegationer vid internationella organisationer får efter beslut av Regeringskansliet stängas under tid när organisationens verksamhet ligger nere.

När en utlandsmyndighet är stängd ska allmänheten hänvisas till en annan utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. I 7 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om att myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar. Förordning (2018:865)

3 kap. 9 §

  Beskickningar och konsulat ska handlägga migrationsärenden enligt EU:s förordningar och utlänningslagstiftningen.

Beskickningar och konsulat som handlägger migrationsärenden ska på begäran av Migrationsverket vidta sådana åtgärder som faller inom Migrationsverkets behörighetsområde.

Beskickningar och konsulat ska biträda Migrationsverket, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i ärenden enligt utlänningslagstiftningen. Förordning (2019:1318)

3 kap. 15 §

  Beskickningar och konsulat ska bistå unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i den utsträckning som följer av de konsulära skyldigheter som Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater i Europeiska unionen i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG. Bistånd ska också lämnas till medborgare i Island och Norge och deras familjemedlemmar i den utsträckning som följer av de konsulära skyldigheter som Sverige har i förhållande till dessa länder i enlighet med artikel 34 i den nordiska samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge (SÖ 1962:14, senast ändrad genom SÖ 1996:2).
Förordning (2018:207)