Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:4). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


4 §

  Myndigheten ska
   1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället,
   2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderspolitiska målen,
   3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess resultat samt om utveckling av och skillnader i levnadsvillkoren för personer med olika funktionsnedsättningar, oavsett ålder och kön, bland annat genom att genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, däribland samhällsekonomiska analyser,
   4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av det funktionshinderspolitiska arbetet,
   5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet,
   6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar för den enskilde,
   7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder,
   8. upphandla ledarhundar samt varor och tilläggstjänster som myndigheten bedömer behövs i ledarhundsverksamhet, och
   9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning. Förordning (2020:4)

4 a §

  Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:175)