Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

2 av 37 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:870). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


15 §

  Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § den lagen.
Förordning (2016:1173)

36 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11, 31 och 34 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:870)