Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

3 av 60 paragrafer (5 %) har ändrats i förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:871). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 kap. 20 §

  Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § i lagen om offentlig upphandling. Förordning (2016:1174)

2 kap. 45 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16, 40 och 43 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:871)

3 kap. 10 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om intyg enligt 8 § och beslut enligt 2 kap. 16, 40 och 43 §§ jämförda med 6 § i detta kapitel får dock inte överklagas. Förordning (2018:871)