Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

3 av 19 paragrafer (16 %) har ändrats i lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:631). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


7 §

  Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt
   1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,
   2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
   3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., eller
   4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631)

8 §

  Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta färd har hindrats enligt
   1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),
   2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller
   3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631)

9 §

  Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt
   1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, eller
   3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631)