Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

7 av 14 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:163). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt anordnande av hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.

Syftet med statsbidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:122)

3 §

  Statsbidrag får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Förordning (2016:122)

4 §

  För den hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda lämplig personal inom den egna organisationen. Om huvudmannen anordnar denna hjälp i samarbete med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete, får dessutom den ideella föreningens bemanning användas. Förordning (2017:163)

5 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Med en sådan förening avses en organisation som
   1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet,
   2. är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn i verksamheten,
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter,
   4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt, och
   5. helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Förordning (2016:122)

6 §

  Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till den som är elev enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Bidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i första stycket om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatta i konkurs. Förordning (2017:163)

7 §

  Statens skolverk ska fördela statsbidraget till de sökande huvudmän inom skolväsendet som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag.

Vid fördelning enligt första stycket får bidrag lämnas med högst 1 000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Skolverket får lämna bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Skolverket ska vid fördelningen prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.

Skolverket ska även fördela bidrag till sådana organisationer som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag enligt 5 och 6 §§. Förordning (2016:122)

8 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

I ansökan om bidrag ska huvudmannen beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med bidraget ska uppnås och hur verksamheten ska följas upp. Den ideella föreningen ska beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Förordning (2016:122)

Whoops, looks like something went wrong.