Förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

17 av 19 paragrafer (89 %) har ändrats i förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:514). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden upphävdes 2020-02-01 genom SFS 2019:1288


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden. Förordning (2019:514)

2 §

  Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2019:514)

4 §

  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som använder lärare som har utsetts till förstelärare eller lektor för undervisning i en förskoleklass eller grundskola inom något av de områden som anges i bilagan till denna förordning, om villkoren i 5-10 §§ i denna förordning är uppfyllda.

Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som följer av 3-5 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.
Förordning (2019:514)

5 §

  För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Förordning (2019:514)

6 §

  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till förstelärare eller lektor under förutsättning att läraren, när denne utsågs till förstelärare eller lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till förstelärare eller lektor gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till förstelärare eller lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad.
Förordning (2019:514)

7 §

  Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 6 § andra stycket, att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsättning att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgår till minst summan av beloppen 10 000 kronor per månad för varje förstelärare och varje lektor. Förordning (2019:514)

8 §

  De olika kategorier av lärare som avses i 6 § är
   - lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, och
   - lärare i grundskolans årskurs 7-9.
Förordning (2019:514)

9 §

  För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen i 6 § reduceras i motsvarande grad. Förordning (2019:514)

11 §

  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2019:514)

12 §

  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga förskoleklasser och grundskoleklasser i de områden som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 170 000. Förordning (2019:514)

13 §

  Statsbidrag för en förstelärare eller en lektor uppgår till 170 000 kronor per bidragsår.

För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt första stycket reduceras i motsvarande grad.
Förordning (2019:514)

14 §

  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för och intyga att villkoret i 5 § är uppfyllt.

När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare ska huvudmannen även intyga att villkoren i 6-10 §§ är uppfyllda. Förordning (2019:514)

15 §

  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
   2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
   4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 17 §.

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. Förordning (2019:514)

16 §

  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.
Förordning (2019:514)

17 §

  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär. Förordning (2019:514)

18 §

  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:514)

19 §

  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:514)