Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:413). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.
Förordning (2015:413)