Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1102). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Förordning (2019:1102)

3 §

  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt). Förordning (2019:1102)

4 §

  Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom kommunens eller regionens ordinarie verksamhet. Förordning (2019:1102)

5 §

  Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finansiering av en kommun eller en region ska prioriteras.
Förordning (2019:1102)

9 §

  En kommun eller en region som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Förordning (2019:1102)