Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

3 av 28 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:585). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om infrastrukturavgifter på väg.

I fråga om infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på enskilda vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar ska endast bestämmelserna om rapportering i 23-25 §§ tillämpas.

Avgifter för färd på Svinesundsförbindelsen regleras särskilt i två avtal mellan Sverige och Norge om Den nya Svinesundsförbindelsen och om avgiftssystem för färd med motorfordon på Den nya Svinesundsförbindelsen, publicerade i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2015:26 och 2015:25). Förordning (2019:585)

12 §

  Transportstyrelsen ska ompröva ett beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret, om den betalningsskyldige begär det eller det finns andra skäl.

Infrastrukturavgift, förseningsavgift eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Bestämmelserna om ändring av beslut i 38 § förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte i fråga om beslut enligt första stycket. Förordning (2018:875)

26 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret får inte överklagas innan det har omprövats enligt 12 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska behandlas som en begäran om omprövning enligt 12 § första stycket. Förordning (2018:875)