Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1279). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska
   1. validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans,
   2. göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar med god vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skolväsendet,
   3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet,
   4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas,
   5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och
   6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Förordning (2016:1374)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1374)

3 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Myndighetens resultatredovisning ska vara uppdelad efter skol- och verksamhetsform, i den mån det är möjligt.
Förordning (2019:1279)

5 §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Skolforskningsnämnden.

Nämnden ska besluta vilka systematiska översikter som ska genomföras enligt 1 § andra stycket 2. Nämnden ska också besluta om att utlysa medel för praktiknära forskning enligt 1 § andra stycket 5.

Skolforskningsnämnden består av myndighetschefen, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Nämnden är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande.
Förordning (2016:1374)

6 §

  Inom myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

Rådet ska stödja institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter enligt 1 § andra stycket 2.

Rådet ska även besluta om fördelning av medel enligt 1 § andra stycket 6 till sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa enligt 5 §.

Vid behov ska rådet därutöver bistå myndigheten i andra frågor.

Det vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådet är beslutsfört när en majoritet av ledamöterna är närvarande.
Förordning (2016:1374)

112 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:876)