Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

15 av 19 paragrafer (79 %) har ändrats i förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:870). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2017:304)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. verka för ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
   2. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
   3. följa och stödja det regionala kulturmiljöarbetet,
   4. främja utveckling och samarbete på museiområdet,
   5. följa upp och utvärdera styrmedel och arbetssätt inom sitt verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för utveckling av detta,
   6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och samla in och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde,
   7. främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde,
   8. erbjuda teknik och metodstöd till museer,
   9. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
   10. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:304)

7 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett centrum för utveckling av kulturarvsarbetet. Förordning (2017:304)

8 §

  Myndigheten ska samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Förordning (2017:304)

9 §

  Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek. Förordning (2017:304)

10 §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2017:304)

11 §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2017:304)

12 §

  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2017:304)

13 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2020:870)

14 §

  Riksantikvarien är myndighetschef. Förordning (2017:304)

15 §

  Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.
Förordning (2017:304)

16 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2017:304)

17 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2017:304)

18 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 7 och 9 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2017:304)

19 §

  För verksamhet som anges i 3 och 6 §§ ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2017:304)

Whoops, looks like something went wrong.