Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

16 av 81 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:296). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Denna förordning syftar till geologisk lagring av koldioxid på ett miljömässigt säkert sätt som innebär permanent inneslutning av koldioxid på ett sätt som förhindrar och, där detta inte är möjligt, i möjligaste mån eliminerar negativa effekter och eventuella risker för miljön och människors hälsa.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 4 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 10 §,
   - 9 kap. 6 § och 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 9, 11-25, 27-37, 39-41, 45, 46, 48-54, 58, 59, 64, 67, 68 och 70 §§,
   - 15 kap. 37 a § miljöbalken i fråga om 38 §,
   - 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 42-44 §§,
   - 26 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 47 §,
   - 27 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 55-57 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2019:296)

2 §

  I denna förordning avses med

geologisk formation: en litostratigrafisk enhet inom vilken distinkta lager av bergarter kan hittas och kartläggas,
geologisk lagring av koldioxid: lagring av koldioxidströmmar som har injekterats i en underjordisk geologisk formation,
lagringsplats: en avgränsad volym inom en geologisk formation som används för geologisk lagring av koldioxid med tillhörande ytanläggningar och injekteringsanläggningar,
lagringskomplex: lagringsplatsen och det omgivande geologiska område som kan påverka lagringsintegriteten och säkerheten, och

tillsynsmyndighet: den myndighet som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över geologisk lagring av koldioxid. Förordning (2014:432)

5 §

  I denna förordning avses med

betydande störning: varje störning vid injektering eller lagring eller i fråga om själva lagringskomplexets beskaffenhet som kan innebära risk för läckage av koldioxid eller risk för människors hälsa eller miljön,
betydande risk: en kombination av en sannolikhet att skada ska uppkomma och att denna skada ska vara av en omfattning som inte kan förbises på grund av att lagringsplatsen inte bedöms vara miljömässigt säker,
avhjälpande åtgärd: varje åtgärd som i fråga om att avhjälpa en betydande störning eller täta en läcka vidtas för att hindra eller stoppa utsläpp av koldioxid från ett lagringskomplex,
stängning av en lagringsplats: definitivt upphörande av koldioxidinjektering i en lagringsplats, och

ansvarsöverföring: överföring till staten av det ansvar som en verksamhetsutövare har i fråga om en lagringsplats.
Förordning (2018:1326)

9 §

  En geologisk formation får användas för lagring av koldioxid endast om
   1. det inte finns någon betydande risk för läckage av koldioxid från lagringskomplexet, och
   2. lagring av koldioxid på platsen inte medför någon betydande risk för människors hälsa eller miljön.
Förordning (2018:1326)

10 §

  Geologisk lagring av koldioxid som avser en sammanlagd planerad lagring av mer än 100 000 ton koldioxid får endast ske i Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen.

Sådan lagring får dock inte ske
   1. i den vertikala vattenmassan (vattenpelaren) mellan vattenytan och bottensedimentet, eller
   2. i lagringskomplex som sträcker sig utanför en stat inom Europeiska unionens territorium eller utanför den ekonomiska zonen till en sådan stat.

Om det enligt artikel 6 i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (SÖ 2000:48) krävs ett särskilt avtal mellan Sverige och en annan stat och Sverige inte har ingått ett sådant avtal, får lagring av koldioxid inte ske i en lagringsplats som sträcker sig över både svenskt territorium eller den svenska ekonomiska zonen och den andra statens territorium eller ekonomiska zon.
Förordning (2016:1190)

27 §

  Den som avser att bedriva en verksamhet med geologisk lagring av koldioxid ska innan verksamheten påbörjas upprätta förslag till
   1. en plan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av läckage av koldioxid eller betydande störningar i lagringskomplexet (plan för avhjälpande åtgärder),
   2. en övervakningsplan för kontrollen enligt 26 kap. 19 § miljöbalken och 43 § denna förordning, och
   3. en sådan plan för underhåll efter stängning som avses i 51 §.

Första stycket 2 gäller utöver det kontrollprogram som kan krävas enligt 26 kap. 19 § miljöbalken.

Bestämmelser om att en ansökan om tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska innehålla ett förslag till övervakningsplan och ett förslag till plan för avhjälpande åtgärder finns i 22 kap. 1 b § miljöbalken.
Förordning (2018:1326)

32 §

  Den övervakningsplan som avses i 27 § första stycket 2 ska avse hanteringen av de risker som identifierats i riskbedömningen enligt 21-25 §§. Planen ska uppfylla kraven i 33-37 §§.

Riktlinjer för utformningen av planen finns i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.
Förordning (2018:1326)

38 §

  Den säkerhet som avses i 15 kap. 37 § miljöbalken ska
   1. gälla fram till dess att
      a) ansvarsöverföring har skett, eller
      b) en ny säkerhet har ställts i enlighet med ett nytt tillstånd, om det tillstånd som avsågs när säkerheten ställdes har återkallats enligt 24 kap. 3 § miljöbalken och tillsynsmyndigheten inte har beslutat att lagringsplatsen ska stängas, och
   2. kunna tas i anspråk av tillsynsmyndigheten för att utföra de åtgärder som krävs enligt 65 § i avvaktan på att ett nytt tillstånd ges. Förordning (2019:296)

39 §

  En koldioxidström ska bestå av enbart koldioxid. Koldioxidströmmen får dock innehålla spår av andra ämnen än koldioxid som härrör från källan till koldioxidutsläppen, avskiljningen eller injekteringsprocessen samt spårämnen som tillsatts i samband med övervakning och kontroll av koldioxidens rörelser inom lagringskomplexet. Halterna av sådana ämnen får inte överstiga nivåer som skulle kunna
   1. ha negativa effekter på lagringsplatsen eller säkerheten och funktionen hos den infrastruktur som används för transport av koldioxid,
   2. utgöra en betydande risk för människors hälsa eller miljön, eller
   3. strida mot krav i annan lagstiftning.
Förordning (2018:1326)

43 §

  Verksamhetsutövaren ska uppdatera övervakningsplanen vid behov och inte mer sällan än vart femte år. Uppdateringarna ska ta hänsyn till
   1. förändringar av de bedömda läckageriskerna,
   2. förändringar av de bedömda riskerna för miljön och för människors hälsa,
   3. nya vetenskapliga rön, och
   4. förbättringar av bästa tillgängliga teknik.

Vid uppdateringarna ska 14-25 §§ tillämpas med användning av de kalibrerade modeller som avses i 37 § för att generera nya faroscenarier och flöden samt för att revidera och uppdatera bedömningen av de risker som avses i första stycket.

När nya koldioxidkällor, kanaler och flöden eller observerade signifikanta avvikelser från tidigare bedömningar identifieras till följd av historisk matchning och omkalibrering av modeller, ska övervakningsplanen uppdateras i enlighet med detta. Förordning (2018:1326)

45 §

  Om det i fråga om en anläggning för lagring av koldioxid inträffar läckage av koldioxid eller betydande störningar, ska verksamhetsutövaren
   1. så snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten och den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter om detta, och
   2. vidta åtgärder i enlighet med planen för avhjälpande åtgärder samt de övriga åtgärder som kan krävas för att skydda människors hälsa eller miljön. Förordning (2018:1326)

49 §

  Tillsynsmyndigheten får efter ansökan av verksamhetsutövaren besluta att lagringsplatsen ska stängas, om
   1. verksamhetsutövaren har uppfyllt de villkor för stängning som bestämts i tillståndet,
   2. verksamhetsutövaren har gjort en uppdatering av den plan för underhåll efter stängning som avses i 27 § första stycket 3 och uppdateringen omfattar en riskanalys och en analys av de bästa metoderna för stängning av lagringsplatsen, och
   3. tillsynsmyndigheten anser att den uppdaterade planen för underhåll efter stängning kan godkännas. Förordning (2018:1326)

51 §

  När tillsynsmyndigheten har beslutat att en lagringsplats ska stängas, ska verksamhetsutövaren
   1. försluta lagringsplatsen och avlägsna injekteringsanläggningarna, och
   2. fram till dess att ansvarsöverföring har skett
      a) övervaka enligt 42 §,
      b) vid behov vidta avhjälpande åtgärder enligt 45 §,
      c) vid behov överlämna utsläppsrätter enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter i händelse av läckage av koldioxid,
      d) vid behov vidta förebyggande åtgärder enligt 2 kap. miljöbalken och avhjälpande åtgärder enligt 10 kap. miljöbalken, och
      e) upprätta miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken och 47 § denna förordning.

För fullgörande av första stycket 2 ska planen för underhåll efter stängning utformas så att planen är förenlig med de bästa metoderna för underhåll och stängning.

Övervakningen efter stängning ska grundas på den information som samlats in och modellerats under genomförandet av den övervakningsplan som avses i 27 § första stycket 2 och de uppdateringar som gjorts av denna plan. Planen ska innehålla den information som behövs för beslut enligt 52 §.
Förordning (2018:1326)

52 §

  Det ansvar som avses i 51 § första stycket 2 ska tas över av tillsynsmyndigheten när den har beslutat att ansvarsöverföring ska ske och skyldigheterna i 53-55 §§ är uppfyllda. Förordning (2018:1326)

66 §

  Om tillsynsmyndigheten beslutar att en lagringsplats ska stängas efter det att tillståndet har återkallats, ska tillsynsmyndigheten på verksamhetsutövarens bekostnad
   1. se till att planen för underhåll efter stängning är uppdaterad och att uppdateringen omfattar en riskanalys och en analys av bästa möjliga teknik för tekniska förbättringar och stängning av lagringsplatsen,
   2. vidta åtgärder enligt planen, och
   3. vidta de åtgärder som behövs för att följa kraven i 51 § första stycket 2. Förordning (2018:1326)

69 §

  Tillsynsmyndigheten ska föra en förteckning över
   1. givna tillstånd till lagring av koldioxid, och
   2. stängda lagringsplatser och omgivande lagringskomplex med
      a) information i form av kartor och tvärsnitt som visar den stängda lagringsplatsens rumsliga avgränsning, och
      b) information som är relevant för att bedöma om den lagrade koldioxiden kommer att förbli fullständigt och varaktigt innesluten. Förordning (2018:1326)