Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1099). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas till regioner.

Det som sägs i förordningen om regioner gäller också kommuner som inte ingår i någon region.

Om flera regioner samverkar och bildar ett kommunalförbund för att tillhandahålla utrustning för personer med dövblindhet, lämnas statsbidrag till det förbundet. Förordning (2019:1099)

2 §

  Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.
Förordning (2019:1099)

4 §

  Bidrag lämnas även för kostnader som regionen har för nödvändig service och reparation samt nödvändigt byte av sådan utrustning som anges i 3 §. Förordning (2019:1099)

7 §

  På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är regionen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2019:1099)

8 §

  En region som fått statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 30 juni varje år redovisa till Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. I redovisningen ska regionen även ange andra uppgifter som ger Socialstyrelsen information om hur statsbidraget har använts.
Förordning (2019:1099)