Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

7 av 16 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av regionernas arbete med utrustning för elektronisk kommunikation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1100). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till en region för samordning mellan och kompetensutveckling i samtliga regioner inom området elektronisk kommunikation för döva och hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Det som sägs i förordningen om regioner gäller också kommuner som inte ingår i någon region.

I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag till individuella kommunikationshjälpmedel för personer som avses i första stycket.

Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Förordning (2019:1100)

5 §

  Statsbidrag får lämnas endast för sådan verksamhet i en region som har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga regioners personal som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation, och som består av att
   1. minst en konferens per år anordnas för regionernas förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation,
   2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning,
   3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation,
   4. det samordnas och drivs träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i regionernas upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation, och
   5. användningen stimuleras både av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som regioner får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

Kunskapen ska spridas genom ett permanent nationellt nätverk för den profession inom regionen som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation.

Bidraget får inte användas för kostnader i regionens ordinarie verksamhet. Förordning (2019:1100)

7 §

  Ansökan ska innehålla en beskrivning av
   1. regionens verksamhet inom området elektronisk kommunikation - ibland kallat alternativ telefoniverksamhet eller text- och bildtelefoniverksamhet - vilka personalresurser som finns, personalens kompetens, erfarenhet av arbete med personer med de olika funktionsnedsättningar som området berör, och
   2. hur arbetet med att säkra att denna förordnings syfte enligt 3 § och krav enligt 5 § ska utföras om regionen beviljas statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2019:1100)

8 §

  Socialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget i första hand lämna statsbidrag till den region som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar enligt denna förordning.
Förordning (2019:1100)

12 §

  Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle per bidragsår. Det första statsbidraget ska betalas ut snarast möjligt efter Socialstyrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För bidragsår två och tre betalar Socialstyrelsen ut medel så snart regionen kommit in med en redovisning enligt 13 §. Förordning (2019:1100)

13 §

  En region som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att varje år till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd av bidraget. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas.
Förordning (2019:1100)

14 §

  En region som fått bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
   2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   3. regionen inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som avses i 13 §, eller
   4. villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2019:1100)