Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:648). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 §

  Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om
   1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
   2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
   3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete,
   4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,
   5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och
   6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen. Lag (2016:648)

Whoops, looks like something went wrong.