Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

8 av 22 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:472). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning upphävdes 2020-06-03 genom SFS 2020:268


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveckling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser som
   1. sker inom ramen för den arbetsplatsförlagda delen av utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, eller
   2. avser yrkesintroduktionsavtal.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag
   1. för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning på gymnasial nivå, och
   2. för att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2018:472)

3 a §

  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet. Statsbidrag till organisationerna får lämnas för insatser för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att höja utbildningens kvalitet. Förordning (2015:586)

6 §

  Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Statens skolverk ska föra ett sådant register som avses i kapitel II artikel 12 i kommissionens förordning.
Förordning (2015:586)

6 a §

  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet för insatser som syftar till att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.
Förordning (2018:472)

7 §

  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens skolverk innan arbetet med insatsen inleds.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast gemensamt ansöka om bidrag enligt 4 §. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisationerna.

I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det anges på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga enligt 5 §. Förordning (2015:586)

9 §

  Statsbidrag får inte lämnas
   1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs,
   2. till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller
   3. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för.
Förordning (2015:586)

10 a §

  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 3 a § ta hänsyn till i vilken grad insatserna
   1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
   2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2015:586)

11 a §

  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 6 a § ta hänsyn till
   1. insatsernas förväntade effekt på yrkesverksammas intresse att bli yrkeslärare, och
   2. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.
Förordning (2018:472)