Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1946). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.
Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Förordning (2014:1189)

2 §

  Skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar
   1. vid Nationellt forensiskt centrum,
   2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och
   3. som lokal brottsplatsundersökare. Förordning (2018:1946)

3 §

  Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid dna-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt denna paragraf. Förordning (2018:1946)

4 §

  Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.
Förordning (2018:1946)

5 §

  Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sökningar i de register över dna-profiler som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förordning (2018:1946)

6 §

  Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas framgår det när dna-profiler får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen.

En uppgift om överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda kontamineringar vid dna-analyser. Förordning (2018:1946)

7 §

  Om en dna-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en dna-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt dna-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem dna-profilen avser får inte lämnas. Förordning (2018:1946)

8 §

  Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§.
Förordning (2014:1189)

9 §

  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.
Förordning (2014:1189)