Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:719). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


6 §

  För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. plundrar, eller
   2. utan att det är nödvändigt av militära skäl
      a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom, eller
      b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.

Straffet är fängelse i högst sex år. Lag (2017:719)

16 §

  För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515)

Whoops, looks like something went wrong.