Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

6 av 21 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:500). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

   Träder i kraft 2021-09-01
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser, i vissa skolformer och för frivillig undervisning som bedrivs under sommaren det år en elev har avslutat årskurs 10 i specialskolan.

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2020:500)

4 §

   Träder i kraft 2021-09-01
Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.

Bidrag lämnas för elever som går
   1. årskurs 6-9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7-10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats,
   2. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats, eller
   3. årskurs 6-9 i grundskolan och som deltar i särskild simundervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats (lovsimskola).

Statsbidrag lämnas inte för sådan lovskola som en huvudman är skyldig att anordna enligt skollagen (2010:800) eller undervisning som bedrivs efter att gymnasieskolan har avslutats. Förordning (2020:500)

5 §

   Träder i kraft 2021-09-01
För den undervisning under skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.
Förordning (2020:500)

6 §

   Träder i kraft 2021-09-01
Statsbidrag för undervisning under skollov lämnas med högst 1 500 kronor per elev och vecka. Statens skolverk får besluta att statsbidrag lämnas med mer än 1 500 kronor per elev och vecka om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten. Förordning (2020:500)

6 a §

   Träder i kraft 2021-09-01
Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

I ansökan om statsbidrag ska huvudmannen beskriva hur den undervisning under skollov som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med statsbidraget ska uppnås och hur verksamheten ska följas upp.
Förordning (2020:500)

7 §

   Träder i kraft 2021-09-01
Statens skolverk beslutar om statsbidrag för undervisning under skollov.

Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat uppgift till verket om att de elever som huvudmannen har ansökt om bidrag för har deltagit i undervisningen. Förordning (2020:500)