Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1567). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Kraven enligt 3-7 §§ gäller endast inköp som överstiger de tröskelvärden som avses i 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Förordning (2018:1567)

3 §

  När en myndighet köper varor som omfattas av en sådan delegerad akt eller genomförandeakt som avses i artikel 16 eller 20.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, ska myndigheten köpa de varor som uppfyller kriterierna för den högsta energieffektivitetsklassen.

Om inköpet avser ett varupaket vilket som helhet omfattas av en sådan rättsakt som avses i första stycket, får myndigheten kräva att den samlade energieffektiviteten ska ha företräde framför energieffektiviteten hos enskilda varor inom paketet. Myndigheten ska då köpa det varupaket som uppfyller kriteriet för den högsta energieffektivitetsklassen. Förordning (2018:1567)

7 §

  En myndighet ska i sina förfrågningsunderlag eller andra anbudshandlingar om offentliga tjänstekontrakt kräva att tjänsteleverantören, när denne köper in nya varor i syfte att helt eller delvis tillhandahålla tjänsten, endast köper in varor som uppfyller kraven i 3-6 §§.

Med offentliga tjänstekontrakt avses sådana avtal om tjänster som omfattas av definitionen i artikel 2.1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2018:1567)

11 §

  Bestämmelser om rapportering och uppföljning finns i 20 och 20 a §§ förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och i bilagan till den förordningen.
Förordning (2015:230)

Whoops, looks like something went wrong.