Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1211). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


3 §

   Träder i kraft 2021-06-28
I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av
   1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
   2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
   3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
   4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
   6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
   7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
   9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
   10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
   11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
   12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
   13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,
   14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
   15. artiklarna 394, 415, 416, 430-430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Lag (2020:1211)

3 a §

  Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas
   1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,
   2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,
   3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och
   4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar. Lag (2017:1121)

4 §

  Uppgifter som avses i 3 § 1-13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Lag (2018:1229)

5 §

  Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:353)