Svavelförordning (2014:509)

3 av 47 paragrafer (6 %) har ändrats i svavelförordning (2014:509) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:653). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


39 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 21, 27 och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2020:653)

41 §

  Vid tillsyn över att en metod för att minska utsläpp uppfyller kravet i 25 § ska tillsynsmyndigheten, i fråga om fartyg som för en EU-medlemsstats flagg, godta de utrustningar och andra tekniska metoder som
   1. har godkänts enligt lagen (2016:768) om marin utrustning, föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen eller motsvarande bestämmelser i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
   2. har godkänts av Europeiska kommissionens kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS). Förordning (2016:772)

47 §

  Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Förordning (2018:635)

Whoops, looks like something went wrong.